ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಚುನಾವಣೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

DCimage

ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಬಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ದೂರವಾಣಿ:08473-253700(ಕಛೇರಿ)
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ :dcydg123[at]gmail[dot]com

ಸಿಇಒ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ

Garima Panwar

ಶ್ರೀಮತಿ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ದೂರವಾಣಿ:08473-253750
ಇಮೇಲ್:ceoyadgir[at]gmail[dot]com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸಂಗೀತಾ ,ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ

SP Madam

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸಂಗೀತಾ ,ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ
ದೂರವಾಣಿ:08473-253730
ಇಮೇಲ್:sp-yadgir[at]karnataka[dot]gov[dot]in