ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-250913

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ddpiydgiri[at]gmail[dot]com

01-01-2021 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ