ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿ ಚಿತಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯದಾಗಿರ್ -585202 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ.

ಇಮೇಲ್ : gdcollegeyadgir[at]gmail[dot]com
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/yadgir/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಿಠಕಲ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಮಿಠಕಲ್ -585214 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ್

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/gurumitkal/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಹಿಳೆಯರು, ಯಾದಗಿರಿ -585202 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/yadgir-women/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶಹಾಪುರ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶಾಹಪುರ್-585223 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ

ಇಮೇಲ್ : gfgcshahapur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : +919880989995
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/shahpur/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶೋರಾಪುರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶೋರಾಪುರ -585224 ಯಾದಗಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/shorapur/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸಗಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುನಸಗಿ 585224 ಶೋರಾಪುರ್ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hunasagi/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಭಾವಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಭಾವಿ 585 216, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/kembhavi/