ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಶಾಲೆಗಳು

ಅನಿದಾನಿತ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರೌಡ್ ಶಾಲೆ ಶಹಪುರ್

ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಲಿಸಾಗರ್ ಸಮೀಪ

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಜಾದ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದಗಿರಿ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1- ಯಾದಗಿರಿ

ಆದರ್ಶ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರಿ

ಆರ್.ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ

ಆನಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3- ಶೊರಾಪುರ್

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಗೋಳ

ಯರಗೋಳ

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರೌಡ್ ಶಾಲೆ ರಂಗಂಪೇಟ್

ರಂಗಂಪೇಟ್ -ತಾಲೂಕ ಶೊರಾಪುರ್

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಪೇಟ್ಲಾ

ಚಪೇಟ್ಲಾ

ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಶಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾದಗಿರಿ

ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಶಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಶಾಲೆ ಬಿಳ್ಹಾರ

ಬಿಳ್ಹಾರ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ

ಮಲ್ಲಾ ಬಿ