ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(225 KB)