ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಚುನಾವಣೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ .

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 26/11/2022

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು.

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 12/03/2020

ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು.

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಚುನಾವಣೆ -2019

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 17/12/2018

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ