ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಶಿಕ್ಷಣ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಯಾದಗಿರಿ

P : 08473-250913

F : 08473-251598

9448999355 ddpi-ydg[dot]edu[dot]karglb[at]nic[dot]in
ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಯಾದಗಿರಿ   08473-252219   beo-ydg[dot]edu[dot]karglb[at]kar[dot]nic[dot]in
ಶಹಾಪುರ   08479-243308   beo-shp[dot]edu[dot]karglb[at]kar[dot]nic[dot]in
ಶೊರಾಪುರ್   08443-258537   beo-srp[dot]edu[dot]karglb[at]kar[dot]nic[dot]in
  • ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: 464, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: 523, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ: 152
  • ಒಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಸಹಾಯ + ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: 2 + 167, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: 35 + 146, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ: 17 + 74