ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ರಾಜಪುತ್

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಜಪೂತ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ

ಇಮೇಲ್ : adcydg123[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08473-253703
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08473-253701