ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಅಮರೇಶ ಆರ್

ZP_CEO

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ

ಇಮೇಲ್ : ceoyadgir[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08473-253750
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08473-253756