ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪ್ರಶಾಂತ ಹನಗಂಡಿ ಕ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ

ಇಮೇಲ್ : acyadgir[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು