ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಶಂಕರಗೌಡ ಸೋಮನಾಳ ಕಾ.ಆ.ಸೆ

shankar Gouda Somnal

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ

ಇಮೇಲ್ : acyadgir[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 9448336439