ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದೇಶ