ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗು ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದೇಶ