ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಭೇಟಿ: https://landrecords.karnataka.gov.in

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಯಾದಗಿರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585202