ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ

ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಭೇಟಿ: http://web8.kar.nic.in:8080/blakshmi/

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಾದಗಿರಿ | ನಗರ : ಯಾದಗಿರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585201
ದೂರವಾಣಿ : 253739