ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಆಹಾರ

 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/e_services.aspx

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ಥಳ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾದಗಿರಿ | ನಗರ : ಯಾದಗಿರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585201