ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಗೋಳ