ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಣಿತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 05/11/2018 18/11/2018 ನೋಟ (2 MB)
ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ವಾಲಂಟೀರ್

ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ವಾಲಂಟೀರ್

20/08/2018 30/09/2018