ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 2020-2021 18/05/2021 31/12/2021 ನೋಟ (5 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ 2019-20 13/12/2019 31/12/2020 ನೋಟ (5 MB)