ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, 1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ 1:1, ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 1:5 ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ .

ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, 1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ 1:1, ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 1:5 ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ .
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, 1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ 1:1, ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 1:5 ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ . 01/06/2022 08/06/2022 ನೋಟ (4 MB) Provisional Selection list (3 MB) Provisional Waiting list (3 MB) Rejected list (3 MB) Uneligibal list VA (4 MB) PHC Additional DV list (1 MB) Document verification objection list (2 MB)