ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಎರಡನೇಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ , ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಎರಡನೇಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ , ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಎರಡನೇಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ , ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 10/06/2022 16/06/2022 ನೋಟ (2 MB) ಎರಡನೇಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ (1 MB) ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ (1 MB)