ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ:31-12-2021 ಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ದಫೇದಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾ.ಲೇ, ಪ್ರ.ದಸ/ಕಂ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:31-12-2021 ಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ದಫೇದಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾ.ಲೇ, ಪ್ರ.ದಸ/ಕಂ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ದಿನಾಂಕ:31-12-2021 ಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ದಫೇದಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಗ್ರಾ.ಲೇ, ಪ್ರ.ದಸ/ಕಂ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 18/07/2022 31/12/2022 ನೋಟ (1 MB) Driver Seniority (1 MB) FDA Seniority (9 MB) SDA Seniority (4 MB) Steno Seniority (1 MB) Typist Seniority (1 MB) D-Group Seniority (4 MB)