ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ 16/12/2019 23/12/2019 ನೋಟ (2 MB)