ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 23.11.2021 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ -2022 ರ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.