ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 23.10.2021ರಂದು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು