ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 21.6.2022 ರಂದು “ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಣಸಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು