ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 19.3.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವತ್ಕಲ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ 19.3.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವತ್ಕಲ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.