ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 19.01.2022 ರಂದು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋವಿಡ-19 ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಸ್ಕ ಧರಿಸದವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಕೋವಿಡ-19 ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.