ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 16.2.2022 ರಿಂದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ 16.2.2022 ರಿಂದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.