ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 09.09.2022ರಂದು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.