ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 09.01.2022 ರಂದು ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಿರ್ಬಂಧ(ಕರ್ಪ್ಯೂ) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋವಿಡ-೧೯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಸ್ಕ ಧರಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಸಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಕೋವಿಡ-೧೯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ 09.01.2022 ರಂದು ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಿರ್ಬಂಧ(ಕರ್ಪ್ಯೂ) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಹಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋವಿಡ-೧೯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಸ್ಕ ಧರಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಸಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಕೋವಿಡ-೧೯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.