ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 09.01.2020 ರಂದು ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ(ಜೆ) ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಿನಾಂಕ 08.01.2022 ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೊದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಪರಿಶಿಲನೆಮಾಡಿ ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ 09.01.2020 ರಂದು ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ(ಜೆ) ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಿನಾಂಕ 08.01.2022 ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೊದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಪರಿಶಿಲನೆಮಾಡಿ ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಾಯಿತು.