ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ವಿಶೇಷ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2020 – 2019 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ

01/09/2019 - 30/09/2019 ಯಾದಗಿರಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ