ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2019

22/11/2018 - 30/11/2018 ಯಾದಗಿರಿ

 

Voter Enrollment 1

ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ