ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎಂಟಿಟಿ ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಷ ಪ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು .

25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎಂಟಿಟಿ ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಷ ಪ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು .
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎಂಟಿಟಿ ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಷ ಪ್ರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು . 13/11/2020 ನೋಟ (2 MB)