ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಿ -ಬ್ರಿಡ್ ಸಭೆ ಪ್ರಕಟಣೆ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಿ -ಬ್ರಿಡ್ ಸಭೆ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಿ -ಬ್ರಿಡ್ ಸಭೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. 05/12/2023 ನೋಟ (428 KB)