ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ವಾರದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 15-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 22-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ

ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ವಾರದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 15-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 22-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ವಾರದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 15-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 22-7-2020 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ 14/07/2020 ನೋಟ (3 MB)