ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ (ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಫೈಲೇರಿಯಾ) ನಿವಾರಣೆ,ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧ ನುಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ದಿನಾ೦ಕ: 15-12-2020 ರಿ೦ದ 24-12-2020 ರ ವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟ್ಟಿ.

ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ (ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಫೈಲೇರಿಯಾ) ನಿವಾರಣೆ,ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧ ನುಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ದಿನಾ೦ಕ: 15-12-2020 ರಿ೦ದ 24-12-2020 ರ ವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟ್ಟಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ (ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಫೈಲೇರಿಯಾ) ನಿವಾರಣೆ,ಸಾಮೂಹಿಕ ಔಷಧ ನುಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ದಿನಾ೦ಕ: 15-12-2020 ರಿ೦ದ 24-12-2020 ರ ವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟ್ಟಿ. 07/12/2020 ನೋಟ (4 MB)