ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ನಿರ್ಭಯ ವಿಧವೆ ಪಿಂಚಣಿ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(6 MB)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಮೈತ್ರಿ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(6 MB)
ವಯಸ್ಸಾದ ಪಿಂಚಣಿ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(817 KB)
ಮನಸ್ವಿನಿ 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ವಯಸ್ಸಾದ ಪಿಂಚಣಿ -1 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 22/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)