86 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 18/09/2018

Drought