ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್,ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್, ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಜರಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 18/09/2018