ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನೇರಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮ ದಿನಾಂಕ 19-09-2018 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆ ಇಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9449933946

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 18/09/2018