ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-253740

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:

ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು .

  1. ವಿಕಲಚೇತನರ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ

  2. ಆಧಾರ ಯೋಜನೆ

  3. ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸುವುದು

  4. ಅಂಗವಿಕಲರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ