ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-250913

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ddpiydgiri[at]gmail[dot]com

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವಿವರಗಳು