ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-250913

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ddpi-ydg[dot]edu[dot]karglb@nic[dot]in

01-01-2021 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ