ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 11-09-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಪತ್ರ.

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 18/09/2018

ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿ ಪತ್ರ.