ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2017-2018
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
1 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 150 137 38
2 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ 182 166 45
3 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ 130 166 39
  ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾದಗಿರ   462 469 122
1 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 0 10 3
2 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ 2 11 7
3 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ 0 14 7
  ಒಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ   2 35 17
1 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 37 57 23
2 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ 85 43 25
3 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ 45 46 26
  ಒಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ   167 146 74
1 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 0 9 5
2 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ 1 8 4
3 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ 0 9 5
  ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾದಗಿರ   1 26 14
1 ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 0 1 1
2 ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರ   0 1 1
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು
1 ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪುರ 6 1 17
2 ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ 8 2 13
3 ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ 9 2 22
4 ಯಾದಗಿರ ಒಟ್ಟು 23 5 52