ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

 

ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರು   ಮಹಿಳಾ   ಇತರರು  ಒಟ್ಟು
36 ಶೋರಾಪುರ 319 135310 133348 20 268678
37 ಶಹಾಪುರ 261 110565 109867 26 220458
38 ಯಾದಗಿರ 266 114900 116192 24 231116
39 ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ 283 120684 120931 27 241642
ಒಟ್ಟು  1129 481459 480338 97 961894