ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ IFSC ಕೋಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
1  ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ- ADB 3754 SBIN0003754 sbi.03754@sbi.co.in
ಯಾದಗೀರ-ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡ್ 15319 SBIN0015319 sbi.15319@sbi.co.in
ಗೋಗಿ 5979 SBIN0005979 sbi.05979@sbi.co.in
ಸಗರ್ 5985 SBIN0005985 sbi.05985@sbi.co.in
ಖಾನಾಪುರ 9384 SBIN0009384 sbi.09384@sbi.co.in
ಶಹಾಪುರ 11279 SBIN0011279 sbi.11279@sbi.co.in
ಕಕ್ಕೇರಾ 5980 SBIN0005980 sbi.05980@sbi.co.in
ಕೆಂಭಾವಿ 5983 SBIN0005983 sbi.05983@sbi.co.in
2 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ ಯಾದಗೀರ 20225 SBIN0020225 yadgiri[at]sbi.co.in
ಗುಂಜ್ ಏರಿಯಾ-APMC 21390 SBIN0021390 apmc_yadgir[at]sbi.co.in
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ 20233 SBIN0020233 gurmatkal@sbi.co.in
ಸೈದಾಪುರ 20249 SBIN0020249 saidapur[at]sbi.co.in
ಅಲಿಪುರ್ 21630 SBIN0021630 allipur@sbi.co.in
ರಾಮಸಮುದ್ರ 21629 SBIN0021629 ramasamudram[at]sbi.co.in
ಶಹಾಪುರ 20230 SBIN0020230 shahapur[at]sbi.co.in
ಬಿ .ಗುಡಿ 20402 SBIN0020402
ಶೊರಾಪುರ್ 20229 SBIN0020229 shorapur[at]sbi.co.in
ಹುಣಸಗಿ 20419 SBIN0020419 hunsagi[at]ktkbank.com
ನಾರಾಯಣಪುರ 20365 SBIN0020365 narayanpur@sbi.co.in
ಶೊರಾಪುರ್ -ADB 20369 SBIN0020369 shorapur_adb[at]sbi.co.in
ಹೊಸಕೇರಾ 21690 SBIN0021690 hosakera@sbi.co.in
3 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 523 CNRB0000523 cb0523@canarabank.com
ಶಹಾಪುರ 569 CNRB0000569
ಶಿರವಾಳ 3844 CNRB0003844 cb3844@canarabank.com
ಶೊರಾಪುರ್ 1406 CNRB0001406 cb1406@canarabank.com
ಕೆಂಭಾವಿ 4659 CNRB0004659 cb4659@canarabank.com
ಹುಣಸಗಿ 4661 CNRB0004661 cb4661@canarabank.com
4 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 1302 SYNB0001302 br.1302@syndicatebank.co.in 
ಚಿನ್ನಕೆರ 1312 SYNB0001312

br.1312@syndicatebank.co.in

/sukhvirsingh.singh@gmail.com3

ಶಹಾಪುರ-20.10.15 1315 SYNB0001315 br.1315@sydicatebank.co.in
ಗೋಗಿ 1321 SYNB0001321
ಸಗರ್ 1325 SYNB0001325 br.1325@sydicatebank.co.in
ಶೊರಾಪುರ್ 06.10.17 1326 SYNB0001326 br.1326@sydicatebank.co.in
ಹುಣಸಗಿ- 13.10.17 1323 SYNB0001323 br.1323@sydicatebank.co.in
ಕೆಂಭಾವಿ 1324 SYNB0001324 br.1324@sydicatebank.co.in
5 ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 1464 VIJB0001464 vb1464@vijayabank.co.in
ಬಲಿಚಕ್ರ 1280 VIJB0001280
ಶಹಾಪುರ 1453 VIJB0001453 vb1453@vijayabank.co.in
6 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 853 KARB0000853 yadgir[at]ktkbank.com
ಶಹಾಪುರ 727 KARB0000727 shahapur[at]ktkbank.com
ಶೊರಾಪುರ್ 713 KARB0000713 shorapur[at]ktkbank.com
ಹುಣಸಗಿ 324 KARB0000324 hunsagi@ktkbank.com
ಹೊತಪೇಟ್ 340 KARB0000340 hothpet@ktkbank.com
ಕೆಂಭಾವಿ 393 KARB0000393 kembhavi[at]ktkbank.com
ಚಾಮನಾಲ್ 173 KARB0000173 chamnal[at]ktkbank.com
7 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗೀರ 4603 CBIN0284603 bmhubl4603@centralbank.co.in
ಶಹಾಪುರ 3550 CBIN0283550 bmhubl3550@centralbank.co.in
8 ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್-25.03.2011 ಯಾದಗೀರ 2077 IDIB000Y007 yadgir[at]indianbank.co.in
9 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಯಾದಗೀರ 4274 BARB0ಯಾದಗೀರ yadgir[at]indianbank.co.in
10 ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 1778 CORP0001778 cb1778@corpbank.co.in
ಶಹಾಪುರ 1885 CORP0001885 cb1885@corpbank.co.in
11 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾದಗೀರ 1808 MAHB0001808 bom1808@mahabank.co.in
12 ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IDBI) ಯಾದಗೀರ 1657 IBKL0001657 vidyadhar.bh@idbi.co.in
13 ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗೀರ 571849 UBIN0571849 cbsyadgir[at]unionbankofindia.com
ಶಹಾಪುರ 571857 UBIN0571857 cbsshahapuryadgir[at]unionbankofindia.com
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್-15.12.15 575941 UBIN0575941 gurmitkal[at]unionbankofindia.com
ಸೈದಾಪುರ 577430 UBIN0577430 saidapuryadgir[at]unionbankofindia.com
14 ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಹಾಪುರ-25-05-17 bm3106@andhrabank.co.in
15 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾದಗೀರ 8966 BKID0008966 Yadagiri.Karnataka@bankofindia.co.in
16 ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಜರಕೋಟ್ 1043 PKGB0001043 br1043@pkgbank.com
ಕಡೇಚೂರ್ 1024 PKGB0001024 br1024@pkgbank.com
ಕೊಂಕಲ್ 1011 PKGB0001011 br1011@pkgbank.com
ಪುಟಪಾಕ್ 1076 PKGB0001076 br1076@pkgbank.com
ಯಾದಗೀರ 1099 PKGB0001099 br1099@pkgbank.com
ಗುಂಜ್ ಏರಿಯಾ-ಯಾದಗೀರ 1185 PKGB0001185 br1185@pkgbank.com
ಯರಗೋಳ 1045 PKGB0001045 br1045@pkgbank.com
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ 1191 PKGB0001191 br1191@pkgbank.com
ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಯಾದಗೀರ 1133 PKGB0001133 br1133@pkgbank.com
ಸೈದಾಪುರ 1152 PKGB0001152 br1152@pkgbank.com
ಹತ್ತಿಕುಣಿ 1151 PKGB0001151 br1151@pkgbank.com
ರಾಮಸಮುದ್ರ 1134 PKGB0001134 br1134@pkgbank.com
ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಲಿ 1047 PKGB0001047 br1047@pkgbank.com
ದೋರನಹಳ್ಳಿ 1042 PKGB0001042 br1042@pkgbank.com
ವಡಗೇರಾ 1010 PKGB0001010 br1010@pkgbank.com
ವನದುರ್ಗ 1071 PKGB0001071 br1071@pkgbank.com
ಯಾದಗೀರ ರೋಡ್ ಶಹಾಪುರ 1145 PKGB0001145 br1145@pkgbank.com
ಹತ್ತಿಗುಡೂರು 1144 PKGB0001144 br1144@pkgbank.com
ಶಹಾಪುರ 1044 PKGB0001044 br1044@pkgbank.com
ನಾಯ್ಕಲ್ 1164 PKGB0001164 br1164@pkgbank.com
ಮೂಡಬೂಳ 1163 PKGB0001163 br1163@pkgbank.com
ದೇವಾಪುರ 1006 PKGB0001006 br1006@pkgbank.com
ಕೊಡೇಕಲ್ 1025 PKGB0001025 br1025@pkgbank.com
ಮಾಲಗತ್ತಿ 1102 PKGB0001102 br1102@pkgbank.com
ನಗನೂರ 1038 PKGB0001038 br1038@pkgbank.com
ಪಿ . ಅಮ್ಮಾಪುರ್ 1051 PKGB0001051 br1051@pkgbank.com
ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರ್ 1037 PKGB0001037 br1037@pkgbank.com
ಶೊರಾಪುರ್ 1094 PKGB0001094 br1094@pkgbank.com
ವಜ್ಜಲ್ 1036 PKGB0001036 br1036@pkgbank.com
ಕೆಂಭಾವಿ 1143 PKGB0001143 br1143@pkgbank.com
ರಂಗಂಪೇಟೆ 1156 PKGB0001156 br1156@pkgbank.com
ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ 1153 PKGB0001153 br1153@pkgbank.com
ಹುಣಸಗಿ 1119 PKGB0001119
ಮುದನೂರ್ ಕೆ) 1162 PKGB0001162 br1162@pkgbank.com
ಮಲ್ಲಾ ಬಿ 1187 PKGB0001187 br1187@pkgbank.com
17 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 1201 UTIB0001201 yadgir.branchhead[at]axisbank.com
ಶಹಾಪುರ 1320 UTIB0001320 shahpur.operationshead@axisbank.com / shahpur.branchhead@axisbank.com
18 ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಹಾಪುರ 521 ICIC0000521 g.k@icicibank.com
ಯಾದಗೀರ 1010 ICIC0001010 Vinay.Cherukuri@icicibank.com
19 HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಹಾಪುರ 2575 HDFC0002575 shivakmar.para@hdfcbank.com
ಯಾದಗೀರ 2553 HDFC0002553 Prashantha.Basavarajappa@hdfcbank.com
20 ಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (YES) 09.03.2017 ಯಾದಗೀರ 755 YESB0000755 suresh.reddy@yesbank.in
ಶಹಾಪುರ 865 YESB0000865 pavankumar.diggavi@yesbank.in / kumar.diggavi@yesbank.in
ಹಯ್ಯಾಲ್ ಬಿ 899 YESB0000899 mohammed.rafi@yesbank.in
21 ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 9888 PUNB0988800 bo9888@pnb.co.in
22 ಲಕ್ಷಿ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 880 LAVB0000880 yadgir_bm[at]lvbank.in
23 ತಮಿಳುನಾಡು .ಎಂ .ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 416 TMBL0000416 yadgiri[at]tmbank.in
24 KSFC ಯಾದಗೀರ gk.balbhim@gmail.com
25 G.D.C.C ಬ್ಯಾಂಕ್-  MD – Venkatesh-08472-247904.Shivakumar – 9900015848.KALLUR – 9481167082 ಯಾದಗೀರ dccbkalburgi@gamail.com
ಶಹಾಪುರ
ಶೊರಾಪುರ್
26 PCARD ಬ್ಯಾಂಕ್- PROMOD KULKARNI GLB- 7259181182 / 08472-220118 ಯಾದಗೀರ
ಶಹಾಪುರ
ಶೊರಾಪುರ್ totendrapatil@gmail.com
27 KBS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಗೀರ 3 HDFC0CKBS01 yadgiri[at]kbsbankindia.com
ಶಹಾಪುರ-31.10.17 29 HDFC0CKBS01
28 ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಯಾದಗೀರ ಯಾದಗೀರ sucoydg@gmail.com
ಶಹಾಪುರ
ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು 119