ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

08473-253724

7353239011

adtouryadgir[at]gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೆಗಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕ. ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನೀತಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ