ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು