ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು  ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ: 08473-253700 (ಕ),253701(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

ಇ-ಮೇಲ್: dcydg123[at]gmail[dot]com

ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ: 08473-253703, 08473-253701(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)
ಇಮೇಲ್ : adcydg123[at]gmail[dot]com